مدیران پیشین روابط عمومی

 

 

علی بیانی 1399-1400

 

محمدمطیعی 1394-1399

 

عامر عابدی   1392-1394

 

امین مولائی فر1391-1392

 

عامر عابدی   1385-1391