ارتباط با ما

تلفن روابط عمومی :    44600287-021

تلفن گویا دانشگاه جهت برقراری ارتباط با بخش های مختلف :                         
۰۲۱۶۶۴۳۶۶۸۰-۴ ////    66933501-3
  ۰<>
 آدرس اینترنتی روابط عمومی جهت دریافت نظرات و پیشنهادات : 
 

publicrelations@iauctb.ac.ir