مدیرکل روابط عمومی

اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی

مدیرکل علی بیانی :

تحصیلات: 

پست الکترونیکی: