مدیرکل روابط عمومی

اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی

مدیرکل: دکتر محمد مطیعی

تحصیلات:  دکترای تخصصی زبان و ادبیات انگلیسی 

پست الکترونیکی: moh.motiee@gmail.com

 

 دانلود رزومه 

/file/download/page/1570269514-2-.pdf