اخبار روابط عمومی - آرشیو

پذيرش مقاله عضو هيئت علمي دانشگاه آزاداسلامي واحدتهران مركزي در هفتمين كنفرانس بين المللي محاسبات طبيعي و هشتمين كنفرانس بين المللي سيستم هاي فازي و كشف علوم كشور چين

«مقايسه كارايي از ترانزيستورهاي ماسفت در ابعاد نانو با استفاده از شبكه هاي هوشمند مصنوعي» عنوان مقاله دكتر فرداد فرخي عضو هيئت علمي گروه برق-الكترونيك دانشگاه آزاداسلامي واحدتهران مركزي ي باشد كه در هفتمين كنفرانس بين المللي محاسبات طبيعي و هشتمين كنفرانس بين المللي سيستم هاي فازي و كشف علوم كشور چين پذيرفته شد.

ادامه مطلب

پذيرش مقاله دانشجوي كارشناسي دانشگاه آزاداسلامي واحدتهران مركزي در كنفرانس بين الملليISMIR2011آمريكا

«تشخيص دستگاههاي موسيقي سنتي ايراني توسط رايانه» عنوان مقاله سجاد عبدلي دانشجوي مقطع كارشناسي رشته كامپيوتر دانشگاه آزاداسلامي واحدتهران مركزي باشد كه در كنفرانس بين المللي ISMIR2011آمريكاپذيرفته شد.

ادامه مطلب

پذيرش مقاله دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاداسلامي واحدتهران مركزي در مجله علمي African Journal of Biotechnologyبا رتبه ISI

«سيستم دسته بندي رقم هاي گندم ديم با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي» عنوان مقاله زهره پازكي دانشجوي كارشناسي ارشدرشته برق دانشگاه آزاداسلامي واحدتهران مركزي باشدكه درمجله African Journal of Biotechnology با رتبهISIپذيرفته شد.

ادامه مطلب

پذيرش مقاله دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاداسلامي واحدتهران مركزي در شصت و چهارمين كنفرانس مهندسي ژئوتكنيك كشور كانادا وچهاردهمين كنفرانس مكانيك خاك و مهندسي ژئوتكنيك آمريكا

«مشخصات خاك سيماني شده بصورت بيولوژيك در آزمون سه محوري» عنوان مقاله حسن بديعي دانشجوي كارشناسي ارشد رشته عمران گرايش مكانيك خاك وپي دانشگاه آزاداسلامي واحدتهران مركزي باشد كه در شصت و چهارمين كنفرانس مهندسي ژئوتكنيك كشور كانادا وچهاردهمين كنفرانس مكانيك خاك و مهندسي ژئوتكنيك آمريكا پذيرفته شد.

ادامه مطلب

پذيرش مقاله عضو هيئت علمي دانشگاه آزاداسلامي واحدتهران مركزي در كنفرانس بين الملليIEEE مهندسي برق و كامپيوتر(سيستم ها و قطعات مداري)2011كشوركانادا

«انتخاب پارامترهاي موثر براي مدلهاي هوشمند مصنوعي از ترانزيستورهاي ماسفت در ابعاد نانو» عنوان مقاله دكتر فرداد فرخي عضو هيئت علمي گروه برق-الكترونيك دانشگاه آزاداسلامي واحدتهران مركزي باشد كه در كنفرانس بين المللي مهندسي برق و كامپيوتر(سيستم ها و قطعات مداري)2011 كشوركانادا پذيرفته شد.

ادامه مطلب

پذيرش مقاله مديركل امورپژوهشي دانشگاه آزاداسلامي واحدتهران مركزي در كنفرانس بين المللي WSEASكشور يونان

«طراحي سيستم كنترل لغزش فازي براي وسايل نقليه ريلي» عنوان مقاله دكتر شهرام جوادي عضو هيئت علمي گروه برق و مديركل امورپژوهشي دانشگاه آزاداسلامي واحدتهران مركزي باشد كه در پانزدهمين كنفرانس بين المللي WSEASسيستم كشور يونان پذيرفته شد.

ادامه مطلب