اخبار روابط عمومی - آرشیو

دبيرمنطقه 8دانشگاه آزاداسلامي در اولين جلسه ستادبرگزاري همايش سي امين سالگرد دانشگاه آزاداسلامي:منطقه 8دانشگاه آزاداسلامي آئينه تمام نمايي از دانشگاه آزاداسلامي است

دكترمحسن مهرشاديان دبير منطقه 8دانشگاه آزاداسلامي در اولين جلسه ستادبرگزاري همايش سي امين سالگردتأسيس دانشگاه آزاداسلامي با تأكيد بر اينكه ،منطقه 8دانشگاه آزاداسلامي در همه ابعاد از جايگاه ويژه اي برخوردار است ،گفت: منطقه 8دانشگاه آزاداسلامي بزرگترين منطقه دانشگاهي دانشگاه آزاداسلامي است.

ادامه مطلب

پذيرش مقاله عضوباشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاداسلامي واحدتهران مركزي در سومين كنگره بين المللي اختلالات سايكوسوماتيك دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

بررسي مفهوم درد دركودكان با اختلالات طيف اوتيسم عنوان مقاله آمنه دقيقي خداشهري عضوباشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاداسلامي واحدتهران مركزي مي باشد كه درسومين كنگره بين المللي اختلالات سايكوسوماتيك دانشگاه علوم پزشكي اصفهان پذيرفته شد.

ادامه مطلب

دبيرشوراي ملي علوم و تكنولوژي آموزش عالي كشور كنيا:دانشگاه آزاداسلامي از شاخصه هاي اصلي يك آموزش عالي موفق برخوردار است

پروفسور عبدالرزاق شوكت دبير شوراي ملي علوم و تكنولوژي آموزش عالي كشور كنيا در بازديد از دانشگاه آزاداسلامي واحدتهران مركزي اظهار داشت:شاخصه هاي اصلي يك آموزش عالي موفق در دانشگاه آزاداسلامي وجود دارد.

ادامه مطلب