اخبار روابط عمومی - آرشیو

رئيس واحدتهران مركزي : واحدتهران مركزي چهل و دو انجمن علمي دارد

اولين نشست روساي انجمن هاي علمي دانشگاه آزاداسلامي واحدتهران مركزي با حضور دكتر محمدعلي گذشتي رئيس دانشگاه آزاداسلامي واحدتهران مركزي و دكتر عليرضا كاشاني نيا نماينده كميسيون مركزي انجمن ها در واحد تهران مركزي برگزار شد.

ادامه مطلب

پذيرش مقاله عضو هيئت علمي دانشكده زبانهاي خارجي واحد تهران مركزي در سمينار بين المللي دانشگاه سوربن فرانسه

«استقبال ايريانيان از آثاربودلر و تاثير او بر نقد و ادبيات فارسي»عنوان مقاله دكتر محمد زيار عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي مي باشد كه در سمينار بين المللي شارل بودلر ،سنت نقادي و ترجمه آثاروي در دانشگاه سوربن كشور فرانسه پذيرفته شد.

ادامه مطلب