اخبار روابط عمومی - آرشیو

كسب رتبه دوم توسط عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي در اولين جشنواره ابتكارات و ايده هاي برتر كشور

هادي اميدي نسب عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي با اختراع« شبيه ساز حركتي با مكانيزم پيچي» رتبه دوم را در اولين جشنواره و نمايشگاه اختراعات و ابتكارات و ايده هاي برتر كشور بدست آورد.

ادامه مطلب

به ميزباني دانشگاه آزاداسلامي واحد تهران مركزي اولين جلسه شوراي تربيت بدني منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامي برگزار شد

همزمان با آغاز هفته تربيت بدني و ورزش اولين جلسه شوراي تربيت بدني سال تحصيلي 90-89 با حضور جمعي از مسئولين اداره كل تربيت بدني دانشگاه آزاد اسلامي و مسئولين واحدهاي منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامي به ميزباني واحد تهران مركزي برگزار شد.

ادامه مطلب

مقاله علمي عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي در سومين سمينار بين المللي زبان و علوم شناختي در كشور انگلستان پذيرفته شد

رشد اجتماعي شدن كودك فارسي زبان عنوان مقاله دكتر مريم ايرجي عضو هيئت علمي گروه زبانشناسي واحد تهران مركزي مي باشد كه در سومين سمينار بين المللي زبان و علوم شناختي كشور انگلستان پذيرفته شد.

ادامه مطلب

پذيرش مقاله علمي دانشجوي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي در كنفرانس بين المللي ژئوفيزيكIITA-GRS دركشورچين

بررسي ويژگي هاي موثر در پيش بيني كوتاه مدت زمين لرزه با به كارگيري دسته بندي كننده فازي-عصبي عنوان مقاله ليلا ده بزرگي دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد رشته برق واحد تهران مركزي مي باشد كه در كنفرانس بين المللي ژئوفيزيكIITA-GRS دركشورچين پذيرفته شد.

ادامه مطلب

ساخت نانو لوله هاي كربني به روشي نوين توسط دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي

سه تن از دانشجويان عضو شاخه دانشجويي IEEE دانشكده فني و مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي پس از تحقيقات علمي بسيار در پروژه مقطع كارشناسي خود باعنوان«ساخت نانو لوله هاي كربني تك ديواره و چند ديواره به روش قوس الكتريكي DC » توانستند به تكنولوژي ساخت نانولوله هاي كربني با روش جديد دست يابند.

ادامه مطلب