چاپ مقاله دانشجوي دانشگاه آزاداسلامي واحدتهران مركزي با رتبه ISI

۱۷ خرداد ۱۳۹۱ | ۰۴:۳۰ کد : ۱۰۸۶۸ اخبار روابط عمومی
تعداد بازدید:۲۹۰
عملكرد استحصال آب باران از سطح پشت بام ساختمان هاي مسكوني بر روي كاهش سيلاب شهري:مورد مطالعه در تهران –ايران عنوان مقاله محمدحسين رشيدي مهرآبادي دانشجوي كارشناسي ارشد رشته مهندسي عمران-آب دانشگاه آزاداسلامي واحدتهران مركزي مي باشد كه در كه با رتبه ISI در مجلهWorld Applied Sciences Journal به چاپ رسيد.
 

به گزارش روابط عمومي واحدتهران مركزي،مهرآبادي در چكيده مقاله خود آورده است:« سيل در بين پديده هاي طبيعي يكي از بزرگترين عامل خسارت در شهرهاي در حال توسعه مي باشد كه همواره زندگي،اموال و دارايي هاي بيشماري از افراد را تحت مخاطره قرار مي دهد.وقوع سيلاب در رودخانه ها و خسارات ناشي از آنها همواره از جمله دغدغه هاي ساكنين مناطق سيل خيز شهرهاي در حال توسعه بوده است و رشد جمعيت ،توسعه شهري و صنعتي شدن در شهرها از مهمترين عواملي است كه آثار نامطلوبي در هيدرولوژي حوضه آبريز منطقه بر جاي مي گذارد.شهرهاي در حال توسعه با توجه به اينكه با افزايش شهرسازي معمولاً افزايش شدت سيلاب هاي ناشي از بارندگي را نيز به دنبال دارد نياز به سازه هاي انتقال و جمع آوري رواناب سطحي براي كاهش سيلاب بيشتر محسوس شده است،و همان طور كه انتظار مي رود براي كنترل آبهاي سطحي در شهرهاي در حال توسعه،مي توان از شبكه جمع آوري و انتقال آبهاي سطحي و همچنين از روش سطوح آبگير در شهرها استفاده كرد، جمع آوري و كنترل آبهاي سطحي شهرها مانند آبهاي پشت بام ها،خيابان ها و سطوح غير قابل نفوذ مي تواند بر روي كنترل و جمع آوري آب هاي سطحي شهري تاثيرگذار باشد و از دبي رواناب در جوي ها و كانال هاي شهرها به مقدار قابل توجهي بكاهد و حجم دبي رواناب را در حوضه شهري كاهش دهد و خسارات ناشي از سيل و آبگرفتگي ها را كه براي ساكنين ايجاد مي شود را به حداقل برساند. در اين مطالعه آاز آمار ميانگين بارندگي روزانه شهر تهران در كشور ايران از سال 1999 تا 2008 براي مدل سازي سيستم استحصال آب باران پشت بام ساختمان هاي مسكوني استفاده شده است و تاثيرا اين نوع سيستم ها در كاهش رواناب و كنترل سيلاب بررسي شده است.با توجه به نتايج و گراف هاي حاصل از مدل سازي و شبيه سازي شده است و تاثيرات اين نوع سيستم ها در كاهش رواناب و كنترل سيلاب بررسي شده است. با توجه به نايج و گراف هاي حاصل از مدل سازي و شبيه سازي سيستم سطوح آبگير پشت بام ساخمان ها مي توان اظهار داشت با اجرا و ساخت سيستم سطوح آبگير پشت بام ساختمان هاي مسكوني در شهرتهران،باعث كاهش رواناب درهنگام بارندگي ها شده است كه اين امر باعث كاهش سيل در شهر ها در هنگام بارندگي ها مي شود.»

         

نظر شما :