پذيرش مقاله عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي در همايش ملي مشكلات اضطرابي كودكان و نوجوانان

۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۹ | ۰۴:۳۰ کد : ۱۰۵۶۶ اخبار روابط عمومی
تعداد بازدید:۲۹۹
«بررسي و مقايسه نگرش هاي نا كار آمد و مسئوليت پذيري در بيماران با اختلال اضطرابي OCD و افراد بهنجار» عنوان مقاله اي است كه توسط آمنه دقيقي خدا شهري عضو باشگاه پژوهشگران جوان واحد تهران مركزي در همايش اختلالات اضطرابي كودكان و نوجوانان كه به ميزباني دانشگاه آزاد واحد كرج برگزار شده بود پذيرفته شد

به گزارش روابط عمومي واحد تهران مركزي آمنه دقيقي خداشهري دانشجوي كارشناسي ارشد رشته روانشناسي اين واحد دانشگاهي مي باشد كه در چكيده مقاله خود گفته است:«پژوهش حاضر به بررسي و مقايسه ي نگرش هاي نا كار آمد و مسئوليت پذيري در بيماران با اختلال اضطرابي (OCD) و افراد عادي در شهر شيراز پرداخته است.افراد نمونه تعداد 60 نفر (30بيمار وسواسي و 30 فرد بهنجار ) 32-17 سال بودند كه به روش نمونه گيري طبقه اي ساده انتخاب و سپس با پرسش نامه هاي مسئوليت سالكوسكيس 2000 و پرسش نامه ي نگرش هاي نا كار آمد مورد سنجش قرار گرفتند . سپس نمرات جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار آماري spss و روش هاي آماري test_ t و همبستگي پيرسون ، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت نتايج نشان داد كه 1_ بيماران مبتلا به اختلال وسواس فكري – عملي در مقايسه با افراد عادي ، احساس مسئوليت پذيري بيشتري در مورد عقايد خود دارند .2- بين شدت اختلال وسواس فكري –عملي و مسئوليت پذيري رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.3- ميزان عقايد نا كارآمد در بين افراد مبتلا به اختلال وسواس فكري – عملي بيشتر از افراد عادي است.

 


نظر شما :